Regulamin sprzedaży produktów na stronie www.druk-flag.pl

A. Postanowienia ogólne

I. Przedmiot regulaminu

Regulamin określa praktyczne zasady płatności oraz realizacji umowy sprzedaży produktów na stronie www.druk-flag.pl.

II. Kupujący

Za Kupującego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą oraz każdą inną jednostkę organizacyjną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, która dokona zakupu produktów oferowanych na stronie www.druk-flag.pl, wyrażając swoją wolę poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku „Zamów” oraz dokona zapłaty za produkt.

 

III. Sprzedawca

Sprzedawcą zawierającym umowę sprzedaży z Kupującym uważa się CHS Studio Sp z o. o. z siedzibą w Zgierzu, NIP: 7322186534, KRS: 0000695573, zwanym w dalszej części Sprzedającym.
Siedziba Sprzedającego oraz adres korespondencyjny:

CHS Studio Sp. z o. o.
ul. Andrzeja Struga 23
95-100 Zgierz

B. Warunki realizacji umowy sprzedaży produktów

I. Zamówienia

 1. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o produkcie. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższego obowiązku.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową Sprzedającego za pomocą udostępnianego formularza zamówień, za pośrednictwem poczty e-mail na adresy wskazane na www.druk-flag.pl lub numerem telefonu umieszczonego na stronie www.druk-flag.pl.
 3. Zamówienia można składać także za pośrednictwem aktywnego Konta Klienta.

  Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych Klienta na zamówieniu oraz dokładnej nazwy promocji oraz numeru oferty, na podstawie której jest dokonywane. W przypadku dokonania zamówienia w imieniu przedsiębiorcy przez osobę upoważnioną bez dołączenia pełnomocnictwa, osoba ta będzie uważana przez CHS Studio Sp. z o.o. za właściwie umocowanego przedstawiciela przedsiębiorcy.

 4. W zamówieniu dokonuje się wyboru zamawianych towarów, oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony rachunek jak i wyboru sposobu płatności.
 5. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności produktu w magazynie CHS Studio lub
  u producenta. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 4 dni robocze, przy czym
  CHS Studio zastrzega sobie możliwość opóźnienia w realizacji wynikającego z opóźnień
  w dostawie produktu od producenta, na co Klient wyraża zgodę.
 6. Druk-flag nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów, opóźnienie
  w dostawie produktu od producenta lub innymi przeszkodami nieleżącymi po stronie
  Druk-flag.

II. Płatność

 1. Ceny umieszczone na stronie Sprzedającego są cenami brutto.
 2. Kupujący może wybrać spośród poniższych form płatności:
  • przelew bankowy;
  • PayU (przelew standardowy , szybki przelew, karta płatnicza);
  • PayPal;
  • przesyłka kurierska za pobraniem

III. Dostawa

 1. Czas dostawy, liczony jest od momentu realizacji przejętego zamówienia i wynosi:
 • W wypadku wyboru opcji zapłaty przez internet jest to 24h;
 • W przypadku wyboru zapłaty przez Pocztę przesyłka priorytetowa to średni czas dostawy 2-3 dni;
 • w wypadku wyboru firmy kurierskiej czas dostawy 1-2 dni.
 1. W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Klient zostanie o powyższym niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową lub telefonicznie w celu potwierdzenia nowych parametrów zamówienia.
 2. W przypadku przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej do rachunków doliczany jest koszt dostawy według aktualnych cenników spedytora.

   

C. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTY)

 1. Produkt pozostaje własnością CHS Studio Sp. z o.o., do czasu uzupełnienia całej ceny sprzedaży
 2. Umowa o treści określonej w Regulaminie i ofercie zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia na podstawie oferty skierowanej przez CHS Studio Sp. z o.o. Po złożeniu zamówienia Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy ani jej rozwiązania. Umowa może ulec rozwiązaniu wyłącznie na skutek zgodnego oświadczenia woli Klienta i CHS Studio Sp. z o.o.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można kierować na adres:
  CHS Studio Sp. z o.o. ul Andrzeja Struga 23, 95-100 Zgierz, lub za pomocą poczty internetowej: info@druk-flag.pl
 4. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za zwracany produkt, cena zostanie mu zwrócona w terminie 14 dni od daty zwrotu produktu, po pomniejszeniu o potrąconą kwotę kosztów manipulacyjnych. Zapłata kosztów manipulacyjnych będzie wymagalna w terminie 7 dni od daty dokonania zwrotu, na podstawie faktury VAT wystawionej przez CHS Studio Sp. z o.o tytułem „Koszty manipulacyjne związane ze zwrotem produktu”.
 5. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenie używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia – zwrot ten nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Kupującego zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.

D. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny różni się parametrami podanymi na stronie internetowej.
 2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 3. Reklamacje należy kierować na adres:
  CHS Studio Sp. z o.o.
  Andrzeja Struga 23
  95-100 Zgierz
  lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: info@druk-flag.pl
 4. Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 5. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 6. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń lub błędów popełnionych podczas montażu.
 7. Reklamacja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania warunków eksploatacyjnych i konserwacji produktu

E. POLITYKA PRYWATNOŚCI (DANE OSOBOWE)

 1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie w celu dokonywania sprzedaży. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i wykorzystywane w celach marketingowych bez zgody Kupującego. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

   

F. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa.
 2. Do płatności internetowych w systemie PayU mają zastosowanie dokumenty firmy PayU: Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi oraz Regulamin usługi płatności elektronicznych, a także Regulamin usługi konto PayU dla Kupujących
 3. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze PayPal zapoznaj się z dokumentem firmy PayPal zatytułowanym Najważniejsze informacje i płatnościach i usługach, warunkami Umowy z użytkownikiem i zawarte w niej zasady oraz stosowane przez PayPal Zasady zachowania poufności.